1. Offertes
1.1 De door Ledisons gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard, heeft Ledisons het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
1.2 Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de voor Ledisons normale werktijden.
1.3 Iedere opdracht van een koper waarmee Ledisons niet eerder zaken heeft gedaan wordt steeds aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat uit verkregen informaties de kredietwaardigheid van de koper voldoende blijkt.

2 Levering, levertijd
2.1 Levering geschiedt af magazijn, zodat de risico-overgang tevens vanaf dat moment plaatsvindt jegens koper, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk an-ders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Ledisons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
2.3 De termijn waarbinnen de zaak moet worden geleverd vangt eerst aan wan-neer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodza-kelijke gegevens in het bezit van Ledisons zijn en de koper ook overigens aan zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.

3. Prijzen
3.1 Indien Ledisons met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Ledisons niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
3.2 Ledisons mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Ledisons kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
3.3 Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
3.4 De door Ledisons gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Zolang Ledisons geen volledige betaling heeft ontvangen met betrekking tot geleverde zaken of gerelateerde diensten, blijven de geleverde zaken (al dan niet verwerkt) eigendom van Ledisons.
4.2 Indien er gerede twijfel bestaat bij Ledisons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Ledisons bevoegd de bezorging van te leveren zaken of de uitvoering van overeengekomen diensten uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
4.3 Indien de koper in gebreke blijft met het verrichten van enige betaling aan Ledisons, is Ledisons bevoegd afgeleverde zaken waarop het eigendoms-voorbehoud rust bij de koper of derden die voor de koper houden, weg te (doen) halen.
4.4 Alle daden van beschikking met betrekking tot de zaken waarop eigendoms-voorbehoud rust, zijn aan de koper verboden, zolang hij niet geheel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Ledisons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. De koper is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand.
5.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is Ledisons gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien een levertermijn is overeengekomen, wordt deze verlengd voor de duur van de opschorting.
5.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, verbandhoudende met de niet of niet tijdige betaling door de koper of verbandhoudende met een andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de koper, komen geheel voor rekening van de koper. Voor de incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15 % (exclusief B.T.W.) van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 150,–.

6. Overmacht
6.1 Tekortkomingen van Ledisons in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komen.
6.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van Ledisons onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begre-pen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, pandemie, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storin-gen in het bedrijf van Ledisons of haar leveranciers
6.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan 1 maand wordt vertraagd, is iedere partij, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeen-komst te ontbinden, zonder dat Ledisons tot enige vergoeding van schade, door de koper of derden geleden, gehouden zal zijn. Ledisons heeft in dat geval recht op vergoeding van door haar gemaakte kosten, behoudens het geval dat reeds zaken zijn geleverd en/of diensten zijn verricht die zelfstan-dige waarde bezitten, waarvoor de koper een reële vergoeding verschuldigd zal zijn.

7. Onderzoek en reclames
7.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
7.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Ledisons te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
7.3 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ledisons op de wijze zoals door Ledisons aangegeven.

8. Garantie
8.1 Ledisons garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de door Ledisons bekendgemaakte specificaties.
8.2 De in lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering, tenzij de offerte een afwijkende periode bevat.
8.3 Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Ledisons binnen redelijke termijn een vervangend exemplaar beschikbaar stellen. Ledisons kan ook besluiten de gebrekkige zaak te herstellen. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Ledisons te retourneren en de eigendom aan Ledisons te verschaffen. Uitbouw-, inbouw- en verzendkosten zijn voor rekening van koper.
8.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ledisons, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien door Ledisons geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Ledisons jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is geregeld.
9.2 Ledisons is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade of verlies door bedrijfsstagnatie.
9.3 De in lid 1 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ledisons of haar leidinggevende ondergeschikten. Lid 2 is evenwel onverkort van toepassing.

10. Ontbinding
10.1 Ledisons is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst te ontbinden op het tijdstip waarop de koper: (a) in staat van faillissement wordt verklaard, (b) voorlopige surseance van betaling aanvraagt, (c) zijn bedrijf stillegt of (d) door onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de cura-tor of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
10.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Ledisons geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

11. Geschillen
11.1 Op alle bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij Ledisons betrokken is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen waarbij Ledisons betrokken is, zullen worden berecht door de rechtbank te Zwolle, tenzij de wet dwingendrechtelijk een ander gerecht bevoegd verklaart.